Dziś jest poniedziałek, 24.06.2019, imieniny Jana, Danuty
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » OBRADY XXV SESJI RADY GMINY MALANÓW

OBRADY XXV SESJI RADY GMINY MALANÓW

             Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XXV Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. o godzinie 16.00  w Świetlicy Wiejskiej w Malanowie ul. Kaliska 2

 

 

 

            Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad XXV sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Przyjęcie interpelacji.
 6. Wręczenie stypendiów naukowychza wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Gmina Malanów jest organem prowadzącym.
 7. Wręczenie stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/93/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów w Gminie Malanów.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Malanów.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Malanów.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2017-2028.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/170/2017 Rady Gminy Malanów z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntu stanowiącego własność Gminy Malanów położonego w Porożu na grunt stanowiący własność osoby fizycznej.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Malanów.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały XXII/143/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia trybu postępowania, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji dla spółek wodnych z budżetu Gminy Malanów.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malanów w 2017 roku.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Malanów.
 21. Sprawozdanie z wykonanych zadań w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Malanów w 2016 roku.
 22. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 23. Wnioski, informacje, zapytania.
 24. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy.

 


Pozostałe aktualności