Dziś jest poniedziałek, 24.06.2019, imieniny Jana, Danuty
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » Półmetek pracy Radnych za nami

Półmetek pracy Radnych za nami

Półmetek pracy Radnych za nami

W połowie listopada minęły dwa lata od wyboru nowego składu Rady Gminy. W tym czasie odbyły się XXII sesje, na których podjętych zostało 150 uchwał. Te miejscowe akty prawne dotyczyły między innymi:

- spraw techniczno-organizacyjnych (m.in. wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy, ustalenia składów osobowych komisji stałych oraz ich Przewodniczących, wynagrodzenia Wójta, przeprowadzenia wyborów Sołtysów, ustalenia diet Sołtysów oraz opłat za doręczanie pism podatkowych);

- ustalenia stawek podatków;

- zmian w budżecie gminy oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej;

- nadania nazwy ulicy;

- nadania nazwy Gimnazjum w Malanowie;

- kryteriów dotyczących przyjęcia dziecka do przedszkola;

- Gminnych Programów dotyczących profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii, współpracy z organizacjami pozarządowymi, ochrony środowiska;

- zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

- zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Malanów;

- przekazania środków na realizację projektu "Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju gospodarczego gmin powiatu tureckiego";

- likwidacji jednostki budżetowej PKS Malanów;

- udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest;

- programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt;

- zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków;

- pomocy finansowej dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji projektu pn: "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu sześciu gmin Powiatu Tureckiego: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Turek i Władysławów.";

- przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Malanów";

- inkasa podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości;

- zgłoszenia do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020" sołectw: Celestyny, Miłaczew, Rachowa, Malanów, Miłaczewek, Grąbków;

- ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Malanów;

- wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz wzoru deklaracji składanej przez właściciela nieruchomości;

- rozpatrzenia skarg;

- rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na wypowiedzenie warunków pracy i płacy radnemu;

- połączenia Centrum Kultury i Sztuki w Malanowie i Gminnej Biblioteki Publicznej w Malanowie w jedną instytucję;

- objęcia dodatkowych udziałów przez Gminę Malanów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu;

- określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe;

- przyjęcia "Zintegrowanej Strategii Rozwoju Gospodarczego Gmin Powiatu Tureckiego na lata 2015-2025";

- przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów w Gminie Malanów;

- powołania i określenia zadań doraźnej Komisji Statutowej Rady Gminy Malanów;

- udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu na budowę bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego pod Ostrowem Wielkopolskim;

- określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę Malanów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodami tych szkół, ustalenia liczby punktów dla poszczególnych kryteriów oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;

- Regulaminu przyznawania stypendium za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia naukowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dla których Gmina Malanów jest organem prowadzącym;

- określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;

- utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą ,,Centrum Usług Wspólnych w Malanowie” oraz nadania jej Statusu;

- przyjęcia Sołeckich Strategii Rozwoju Wsi.

 

W trakcie tych dwóch lat skład Rady uległ zmianie. Radny Zbigniew Nycek zrezygnował z pełnienia mandatu i w kwietniu 2016 roku na jego miejsce w wyborach uzupełniających wybrany został Grzegorz Kowalski.

Zaangażowanie poszczególnych Radnych w wykonywanie powierzonego przez mieszkańców mandatu przedstawiają załączone wykresy. Oceniając pracę Radnych należy też pamiętać, że poza udziałem w sesjach ich praca to także liczne posiedzenia komisji, spotkania z mieszkańcami, interwencje, interpelacje oraz wiele innych podejmowanych aktywności.

ŁN


Galeria zdjęć


Pozostałe aktualności