Dziś jest poniedziałek, 24.06.2019, imieniny Jana, Danuty
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » XX Sesja Rady Gminy Malanów - sprawnie i merytorycznie

XX Sesja Rady Gminy Malanów - sprawnie i merytorycznie

XX Sesja Rady Gminy Malanów - sprawnie i merytorycznie

            Jeszcze w wakacyjnej i słonecznej aurze, ale już zmobilizowani do pracy, przystąpili do XX Sesji Rady Gminy Malanów: radni, pracownicy urzędu i licznie przybyli na tę sesję goście.

           XX sesja rozpoczęła się o godzinie 10.00 25 sierpnia br. i choć jej porządek przewidywał 15 punktów, to najistotniejsze kwestie dotyczyły spraw dotyczących gminnego budżetu, wymagań dla przedsiębiorców, którzy chcieliby prowadzić na terenie gminy działalność związaną z bezdomnymi zwierzętami oraz zasad wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego.

            Po otwarciu sesji przez p. Andrzeja Tomsa - Przewodniczącego Rady Gminy                                     i stwierdzeniu obecności 14 radnych, przedstawiony i zaakceptowany został porządek obrad.

W kolejnym punkcie pp. Radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji, by zaraz przejść do informacji Wójta o pracach prowadzonych od poprzedniej sesji.

            Sławomir Prentczyński - Wójt Gminy Malanów szeroko omówił cały szereg działań podjętych i kontynuowanych przez malanowski samorząd. Jednak nim Wójt rozpoczął swe sprawozdanie, to podziękował mieszkańcom sołectwa Bibianna i sołtysowi Bibianny p. Arkadiuszowi Wszędybyłowi za znakomite przygotowanie i świetną organizację tegorocznych dożynek. Następnie omówił m.in. remont świetlicy w Bibiannie; zaawansowanie prac związanych z przebudowę dróg w Dziadowicach, Dziadowicach Folwarku i Targówce; prace związane z powstaniem i oddawaniem do użytkowania nowych odcinków wodociągów: Kotwasice, Marysin i Grąbków oraz nowych odcinków oświetlenia drogowego w Kotwasicach i Targówce. Wójt Prentczyński poinformował o nowej, wydłużonej trasie dowozów uczniów do szkół, o niższych pomimo tego kosztach dowozów oraz o rozstrzygnięciu postępowania, które wyłoniło przewoźnika.

Wójt Prentczyński przedstawił informację o termomodernizacji świetlicy w Dziadowicach, założeniu kostki brukowej przed świetlicą w Rachowej i szkołą w Dziadowicach; zrealizowanych w tym samym czasie warsztatach dla 4 sołectw, które zaowocowały powstaniem ich strategii rozwoju. Poinformował także, że uporządkowana została kwestia odpłatności za służebność przejazdu przez działkę gminną do punktu aptecznego przy Ośrodku Zdrowia; z Ministerstwa Edukacji po złożeniu wniosku otrzymaliśmy dodatkowe środki na oświatę, a z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zgodę na połączenie Centrum Kultury i Biblioteki. W tym czasie także: 70-lecie obchodziło OSP w Grąbkowie, przyjęto ponad 140 wniosków suszowych, natomiast w programie 500+ wypłacono ponad 3.5 tys. świadczeń dla 612 świadczeniobiorców na kwotę przekraczającą już 1,7 miliona złotych.    

            Po informacji Wójta, pp. Radni przystąpili do zadawania pytań i składania interpelacji. Ich liczba po prawie dwumiesięcznej przerwie była znacząca. Przewodnicząca B. Kołek pytała o warsztaty sołeckie, znaki drogowe w Dziadowicach Folwarku i nową salę dla dzieci w przedszkolu w Dziadowicach; p. radna I. Izydorczyk o spotkanie ws. gazociągu, drzewa, które zasłaniają lampy oświetleniowe; p. radny Piąstka o modernizację drogi Żdżenice - Grąbków; p. radny T. Kołaciński dziękując za nową trasę dowozu uczniów, zaproponował także optymalną lokalizację znaku informacyjnego w Grąbkowie; p. radny S. Ogrodowczyk pytał o kontynuację prac związanych z przykryciem rowu na zakręcie drogi w Grąbkowie, brak tablicy z nazwą tej miejscowości, uschnięte drzewo naprzeciw parkingu "Sun Garden" i zawyżone pobocze drogi w Grąbkowie. Z kolei p. radny G. Wągiel dopytywał o brakującą tablicę z nazwą miejscowości w Dziadowicach, p. radny P. Jasiak wnioskował o wykoszenie poboczy na powiatowej drodze do Przespolewa, a p. radny J. Frątczak o przycięcie gałęzi drzew na powiatowej drodze do Skarżyna.

            XX sesja Rady Gminy Malanow zapisze się w pamięci uczestników, ponieważ po raz pierwszy w historii malanowskiego samorządu zostały dwojgu absolwentom gimnazjum w Malanowie wręczone stypendia za szczególne osiągnięcia naukowe. Otrzymali je za zwycięstwa w konkursach: Ewa Raszewska - laureatka Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego i Dawid Cyls - dwukrotny laureat Wojewódzkiego Konkursu Historycznego i Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego.

            Kolejne punkty sesji obejmowały projekty pięciu uchwał i jedną informację. Obrady w tej części rozpoczęły się od projektu uchwały dotyczącego wnoszenia, cofania i zbywania przez Wójta Gminy udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego. Tekst tej uchwały niezbędny dla sprawnego i zgodnego z prawem dysponowania majątkiem, który gmina wnosi lub wycofuje ze spółek handlowych (w naszym przypadku to spółka zajmująca się oświetleniem ulicznym) zaprezentowała p. kier. Justyna Górska - Czekała. Uchwała została przyjęta, a Rada Gminy w kolejnym punkcie mogła rozpocząć procedowanie nad projektem uchwały dotyczącym określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca, który ubiega się o prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, a także prowadzeniem schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych. Ten projekt uchwały przygotowany został w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, a pp. radnym przedstawił go p. K. Cichy. Także tę uchwałę po krótkiej dyskusji i wyjaśnieniach ze strony PGK przyjęła Rada Gminy.

            Kolejny projekt uchwały przyjęty przez Wysoką Radę dotyczył udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu i dostosowywał terminy przekazywania środków do harmonogramu prac związanych ze wspieraną przez Gminę Malanów budową lotniska dla śmigłowców pogotowia ratunkowego.

            Kolejne dwie uchwały dotyczyły spraw finansowych i prezentowała je p. Skarbnik Gminy Marzanna Szczap. Poza zmianami, które zazwyczaj towarzyszą realizacji budżetu, pp. radni przyjęli m.in. do planu dochodów dotację w wysokości 220 tys. złotych na remont i adaptację pomieszczeń na I i II piętrze Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie, a wśród wydatków znalazło się m.in. ważne dla mieszkańców Malanowa zadanie: Modernizacja sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody związane z prowadzonym przez Urząd Marszałkowski naborem wniosków. Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletnim Planie Finansowym został, podobnie jak zmiany w budżecie przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Pani Skarbnik przedstawiła jeszcze informację z wykonania budżetu gminy, która wysłuchana z uwagą nie wzbudziła kontrowersji, a pytania pp. radnych dotyczyły nadwyżki finansowej, spłacania rat zaciągniętych kredytów oraz przebiegu finansowania inwestycji gminnych.

            W kolejnym punkcie sesji p. Sławomir Prentczyński - Wójt Gminy Malanów udzielił odpowiedzi na zapytania i interpelacje.

            Kolejny i ostatni punkt sesji - wnioski, informacje i zapytania - za sprawą obecności na sesji pp. radnych powiatowych: Z. Gruszczyńskiej i M. Harasnego otworzył właściwie nowy rozdział sesji poświęcony w większości sprawom gminno - powiatowym. Informacjom, dyskusjom, pytaniom i propozycjom dotyczącym niemal wszystkich powiatowych dróg nie było końca, ale też i zakres prac do wykonania na tych drogach jest ogromny.    

            Po kilkudziesięciu minutach dyskusji, w której uczestniczyli niemal wszyscy, Przewodniczący Rady Gminy Malanów p. Andrzej Toms zakończył sesję.                              

 

notował: MMękarski    

   

 


Pozostałe aktualności