Dziś jest poniedziałek, 24.06.2019, imieniny Jana, Danuty
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » XXIV SESJA RADY GMINY - szkoły w trakcie reformy

XXIV SESJA RADY GMINY - szkoły w trakcie reformy

Oczekiwanie na wyniki XXIV. Sesji Rady Gminy Malanów związane było przede wszystkim z projektem uchwały o dostosowaniu sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, który miał stanowić 6 spośród zaproponowanych 21 punktów XXIV sesji.

Zainteresowanie sesją dyrektorów szkół, przedstawicieli rad pedagogicznych i rodziców było na tyle duże, że sala posiedzeń nie była w stanie pomieścić wszystkich zainteresowanych. Mimo sporych emocji towarzyszących uczestnikom sesji, tak radnym jak i słuchaczom, dyskusja podczas obrad prowadzona była w rzeczowy i merytoryczny sposób. Co zapewne jest wielką zasługą Przewodniczącego Rady, radnych, jak i zabierających głos uczestników debaty.

Tradycyjnie i zgodnie z procedurą XXIV Sesję Rady Gminy otworzył Przewodniczący p. Andrzej Toms, który stwierdził obecność 14 radnych i zaproponował porządek sesji uzupełniony o nowy projekt uchwały, dotyczący zgody Rady na udział Środowiskowego Domu Samopomocy w projekcie finansowanym ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Radni przyjęli tę zmianę i zmieniony program sesji. Przyjęto także protokół z poprzedniej sesji oraz informację Wójta Gminy – Sławomira Prentczyńskiego z jego pracy w okresie międzysesyjnym.

            Wójt Prentczyński w sposób rzeczowy zapoznał radnych i uczestników sesji z  najważniejszymi zadaniami zrealizowanymi w ostatnich dwóch miesiącach, do których zaliczył m.in. przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie projektu drogi pieszej na cmentarz w Malanowie, który to projekt już został zaakceptowany i uzyskał dofinansowanie w wysokości 100 tys. złotych, wybór w przetargu nieograniczonym wykonawcy modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Malanowie (wartość zadania 1.621 tys. zł w większości ze środków funduszu ochrony środowiska), uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych znajdujących się w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego do modernizacji sieci wodociągowej, kanalizacji i Stacji Uzdatniania Wody w Malanowie w wysokości 1.720 tys. złotych, i wiele jeszcze innych zrealizowanych i znajdujących się w trakcie realizacji zadań.

Pytania zadawane przez radnych w sprawie przedstawionej informacji zlały się bez mała z interpelacjami, które stanowiły następny punkt obrad sesji. Wydaje się jednak, że dociekliwość radnych została zaspokojona, bo po odpowiedziach Wójta Prentczyńskiego Przewodniczący Rady przeszedł do procedowania powszechnie oczekiwanego projektu uchwały o nowej sieci szkół.

Projekt uchwały przedstawiała p. Kierownik Centrum Usług Wspólnych – Katarzyna Gorgolewska –Erkiet, która kilkukrotnie w różnym stopniu przybliżenia zapoznawała zgromadzonych ze szczegółami nowej, planowanej sieci szkół. Projekt w zasadniczych kwestiach przedyskutowany i przygotowany przez radnych na dwóch kolejnych posiedzeniach komisji Rady Gminy przewidywał utworzenie w miejsce obecnej struktury (3 szkoły podstawowe z klasami 1-6, jedna szkoła podstawowa z klasami 1-3, gimnazjum) nowej sieci szkół obejmującej 4 szkoły podstawowe z klasami 1-8 zlokalizowanymi w Malanowie, Miłaczewie, Dziadowicach i Kotwasicach. Podczas dyskusji nad projektem przywoływano wiele świetnych i znaczących argumentów za i przeciw przyjęciu uchwały. Ostatecznie po dyskusji trwającej ponad 40 minut Przewodniczący Rady zarządził głosowanie, w którym za przyjęciem uchwały było 11 radnych, 2 było przeciw projektowi uchwały w tym kształcie, a jeden radny wstrzymał się od głosu.

Po przegłosowaniu uchwały Przewodniczący Andrzej Toms zarządził przerwę, niemal wszyscy uczestnicy sesji nie będący radnymi opuścili obrady, a kolejnym punktom obrad wznowionej po przerwie sesji już nie towarzyszyły takie emocje. Wszystkie pozostałe uchwały, poza jedną, przegłosowano jednomyślnie. Co nie znaczy, że bez dyskusji i ścierania się różnych opinii.

I tak na XXIV Sesji Rady Gminy Malanów: ustalono na niezmienionym poziomie wysokość opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, upoważniono Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do prowadzenia postępowania w sprawach przyznawania uczniom pomocy materialnej o charakterze socjalnym, postanowiono zgłosić sołectwo Dziadowice do programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” a Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Miłaczewie pozwolono na udział w programie wzmacniającym jego potencjał, przyznano 10 tys. zł pomocy finansowej Powiatowi Tureckiemu na program unieszkodliwiania azbestu w Gminie Malanów oraz 100 tys. zł na przebudowę drogi na odcinku Miłaczew – Skarżyn, przyjęto dwie uchwały autorstwa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej dotyczące terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za odpady oraz zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych, przyjęto uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Malanów – Grąbków – Żdżenice (przy jednym głosie wstrzymującym), a na koniec przyjęto zmiany w budżecie na 2017 rok.

Przewodniczący Rady Gminy w punkcie 17 przekazał informację o sprawozdaniach z działalności stałych Komisji Rady Gminy za 2016 rok, a rada w punkcie 18 przyjęła także jednogłośnie plany pracy stałych komisji na 2017 rok.

 

                                                                                                                                                             Info. SE

 

 

 


Pozostałe aktualności