Dziś jest środa, 12.05.2021, imieniny Pankracego, Dominika
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » Ekspresowa sesja

Ekspresowa sesja

XXI sesja

8 października tuż po godzinie 16:00 rozpoczęła się kolejna sesja Rady Gminy Malanów. Jej porządek obrad obejmował jedynie 13 punktów. Po stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Na wstępie przywitał nowego Sołtysa Sołectwa Skarżyn-Kolonia – Panią Anetę Leończuk. Następnie w ciągu ok. 15 minut skrótowo zreferował zebranym najważniejsze działania zrealizowane przez samorząd gminny w ostatnim miesiącu. Kolejnym punktem obrad było przyjęcie interpelacji. W związku z tym, że żaden z Radnych nie przedłożył pisemnych interpelacji Przewodniczący płynnie przeszedł do procedowania uchwał:

- w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Gminy Przykona dotyczącej utrzymania pasa zieleni przy drodze krajowej 72 trasa Turek - Przykona oraz pasów zieleni przydrożnej w okolicznych gminach przekazanej uchwałą Rady Powiatu Tureckiego Nr XX/152/2020 z dnia 28 lipca 2020 r., pismem znak OR.1511.1.2020 z dnia 31 lipca 2020 roku. Skargę analizowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Ze względu na fakt, iż Gmina Malanów nie jest „gminą okoliczną” dla Gminy Przykona, ani nie przebiega przez nią droga krajowa nr 72 zwrócono się do skarżącego o doprecyzowanie, czy skarga dotyczy zaniedbań na terenie Gminy Malanów i do jakich uchybień miałoby dojść na terenie naszej gminy. Skarżący nie zareagował i nie udzielił żadnej odpowiedzi, dlatego też uznano skargę za bezzasadną (12 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ)

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/73/2015 Rady Gminy Malanów z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania, pozbawiania oraz rodzaju i wysokości stypendiów, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe. Dzięki tej zmianie możliwe będzie otrzymanie stypendiów sportowych przez uczniów uczęszczających do malanowskich szkół i reprezentujących naszą gminę, ale nie mieszkających na terenie Gminy Malanów. Ponadto zmienione zostały terminy składania wniosków (12 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ)

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/103/2020 Rady Gminy Malanów z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. Ze względu na ograniczone wpływy do budżetu oraz problemy z realizacją Programu związane z zamknięciem szkół w II półroczu roku szkolnego 2019/2020 zaktualizowania wymagał Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok (12 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ)

- zmian w budżecie i aktualizacja Wieloletniej Prognozy Finansowej. Najważniejszymi zmianami były zmiany w funduszu sołeckim sześciu sołectw, przyjęcie do budżetu między innymi pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości i zwrotu części wydatków na fundusz sołecki, utworzenie z oszczędności nowej inwestycji: Przebudowa drogi w miejscowości Poroże oraz zaplanowanie w 2021 roku pieniędzy na wykonanie dokumentacji drogi w miejscowości Targówka. Łącznie wydatki inwestycyjne stanowią rekordowe 25% całego gminnego budżetu (12 głosów ZA, 0 głosów PRZECIW, 0 głosów WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ)

W kolejnym punkcie sesji Skarbnik Gminy przedstawiła informację z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku. Półroczna realizacja dochodów i wydatków została pozytywnie oceniona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu.

Końcowa część sesji to wnioski, informacje, zapytania składane przez Radnych, Sołtysów i pozostałe osoby obecne na sesji. Pojawiły się w tym punkcie przede wszystkim tematy dotyczące: przekazania auta strażakom z Kotwasic, oświetlenia drogowego w Grąbkowie, destruktu na drogi, dopłat do wymiany pieców, kwestii związanych z zamknięciem kopalni i Obszaru Pogórniczej Interwencji, dziur na ul. Krótkiej, ograniczenia prędkości w Żdżenicach. Na wszystkie poruszone tematy na bieżąco odpowiadał Wójt. Ponadto zebrani poruszyli także zagadnienia dotyczące dróg powiatowych: zaginionego lustra, dziur w drogach i jakości poboczy, wycinki drzewa, inwestycji w Dziadowicach, przełomów na drodze w kierunku Skarżyna. Na te tematy starała się udzielić odpowiedzi Radna Powiatowa.

Po godzinie 17:00 Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXI sesji Rady Gminy Malanów.

 

ŁN


Pozostałe aktualności