Dziś jest środa, 14.04.2021, imieniny Bereniki, Waleriana
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » OBRADY XII SESJI RADY GMINY MALANÓW

OBRADY XII SESJI RADY GMINY MALANÓW

Sesja - grafika (4)

 

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XII Sesji Rady Gminy Malanów, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. o godzinie 16.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Malanowie.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XII sesji Rady Gminy.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym i realizacji uchwał Rady Gminy.
 5. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje.
 6. Przyjęcie interpelacji.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Malanów.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z sali sportowej w Malanowie przy ul. Parkowej 29.
 10. Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Malanów.
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020-2023.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.
 14. Przyjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kotwasice.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dziadowice.
 17. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2019 Rady Gminy Malanów z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Wielkopolskiemu.
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
 19. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Malanów z tytułu ich uczestniczenia w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Malanów.
 20. Przyjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2020 rok.
 21. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok.
 22. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku na 2020 rok.
 23. Przyjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/96/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie opłaty targowej.
 24. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
 25. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Malanów na lata 2019-2032.
 26. Informacja w zakresie analizy oświadczeń majątkowych osób zobowiązanych do ich złożenia wg stanu na dzień 31.12.2018 r.
 27. Wnioski, informacje, zapytania.
 28. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy.

                                                                                      Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                           Karol Płóciennik

Transmisja online z obrad sesji Rady Gminy Malanów, dostępna pod linkiem:

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw/live

Porządek obrad wraz z wynikami imiennego głosowania, dostępne pod linkiem:

http://www.malanow.esesja.pl/

 

Poprzednie transmisje obrad gromadzone za pośrednictwem portalu YouTube, można obejrzeć pod adresem:

 

https://www.youtube.com/channel/UCd-toGDc3G1rynurPTvEaKw

 

Portal YouTube nie gwarantuje czasu archiwizowania nagrań, dlatego też dla bezpieczeństwa, zgodnie z § 48 Statutu Gminy Malanów, nagrania przechowuje się przez okres jednego roku po zakończeniu kadencji rady, w której zostały wykonane. Dostęp do nich można uzyskać składając pisemny wniosek.

 

 

 

 

 

 


Pozostałe aktualności