Dziś jest wtorek, 13.04.2021, imieniny Przemysława, Hermenegildy
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » Obrady XII Sesji Rady Gminy Malanów za nami

Obrady XII Sesji Rady Gminy Malanów za nami

IMG_20191128_164932

W czasie XII sesji, która odbyła się w dniu 28 listopada Radni pochylili się nad wieloma ważnymi aspektami z życia Gminy Malanów. Po wysłuchaniu sprawozdania Wójta i zapoznaniu się z odpowiedzią na interpelację z ostatniej sesji Radny J.Dzięcioł złożył interpelację dotyczącą lamp w Miłaczewku. Następnie Radni zapoznali się z informacją o realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019 i zajęli się kolejnymi dokumentami:

- uchwałą wprowadzającą nowy Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu – wcześniejszy regulamin miał już 11 lat i należało dostosować go do obwiązujących przepisów (11 głosów ZA, 2 głosy WSTRZYMUJĄCE);

- uchwałą w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z sali sportowej w Malanowie przy ul. Parkowej 29 – po 7 latach od uchwalenia poprzedniego regulaminu koniecznym było uaktualnienie jego zapisów (13 głosów ZA);

- sprawozdaniem z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Malanów (13 głosów ZA);

- uchwałą w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2020-2023 – do zadań własnych gminy należy tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i w ramach tych działań stworzony został program, który obowiązywać będzie do 2023 roku (13 głosów ZA);

- uchwałą w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia-schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymiuchwała wprowadza zasady wnoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla wszystkich osób skierowanych przez gminę, w tym również dla osób których dochód nie przekracza ustawowego kryterium dochodowego (13 głosów ZA);

- uchwałą w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz w sprawie określenia szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego  zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania – uchwała wprowadza nowe uregulowania dotyczące ustalenia stawki opłaty za 1 godzinę usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania (13 głosów ZA);

- uchwałą w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości – dotyczy ona zakupu gruntu pod drogę w miejscowości Kotwasice pomiędzy ulicami Borowikową a Jagodową (13 głosów ZA);

- dwoma uchwałami dotyczącymi nadania nazw ulic – w Kotwasicach ulicy Klonowej i w Dziadowicach ulic Świerkowa i Sosnowa (obie uchwały: 13 głosów ZA);

- uchwałą w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 – program był budowany na podstawie zeszłorocznego programu uwzględniając tegoroczne doświadczenie w pracy z w/w organizacjami przy zastosowaniu obowiązujących przepisów; znacząca zmiana względem aktualnie obowiązującego programu dotyczy punktu XI „Trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowych” (13 głosów ZA);

- uchwałą w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Malanów z tytułu ich uczestniczenia w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Malanów – na wniosek Wójta podniesiona została stawka godzinowa ekwiwalentu za działania ratownicze z 13 zł do 16 zł, a za udział w szkoleniach z 5 zł do 8 zł (10 głosów ZA, 1 głos PRZECIW, 2 głosy WSTRZYMUJĄCE);

- uchwałą w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2020 rok – cenę skupu żyta z bazowej kwoty 58,46 zł obniżono o 15,46 zł do stawki 43 zł (10 głosów ZA, 2 głosy PRZECIW, 1 głos WSTRZYMUJĄCY);

- uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok – najważniejsze stawki w przyszłym roku wynosić będą: od budynków mieszkalnych 0,60zł/m2; od budynków w których prowadzona jest działalność gospodarcza 23 zł/m2; od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 0,90zł/m2 (13 głosów ZA);

- uchwałą w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od tego podatku na rok 2020 – dzięki nowej konstrukcji uchwały i nowym stawkom przedsiębiorcy mający zarejestrowane w naszej gminie najpopularniejsze pojazdy ciężarowe zapłacą niższy podatek (13 głosów ZA);

- uchwałą uchylającą uchwałę w sprawie opłaty targowej (13 głosów ZA);

- zmianami w budżecie i wieloletnią prognozą finansową (13 głosów ZA).

W końcowej części sesji przyszedł czas na wnioski, informacje i zapytania. Pojawiły się tu tematy: progu zwalniającego przy szkole w Dziadowicach; fotowoltaiki; budowy ścieżki rowerowej z Malanowa do Turku; napraw dróg. Ponadto szereg pytań i postulatów skierowanych było do Radnej Powiatowej, a dotyczyły one przede wszystkim dróg powiatowych.

Około godziny 19:30 Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XII sesji Rady Gminy Malanów.

 

zebrał: Ł.N.

 

 


Pozostałe aktualności