Dziś jest środa, 14.04.2021, imieniny Bereniki, Waleriana
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » Ostatnia sesja 2020 roku

Ostatnia sesja 2020 roku

XXIII sesja

Tym razem w godzinach dopołudniowych odbyła się przedświąteczna XXIII sesja Rady Gminy Malanów. Uczestniczyło w niej 13 Radnych. Tak jak ostatnio odbywała się przy minimalnym udziale osób postronnych. Porządek obrad obejmował 18 obszernych punktów i 7 podpunktów. Po stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Ze względu na sytuację epidemiczną wystąpienie wójta było skrócone do minimum. W związku z tym, że żaden z Radnych nie przedłożył pisemnych interpelacji, Przewodniczący płynnie przeszedł do procedowania kolejnych projektów uchwał:

- w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Malanów na lata 2021-2025 – przyjęcie tej strategii pozwoli na kontynuowanie racjonalnej polityki społecznej i tworzenie szczegółowych spójnych programów społecznych (13 głosów ZA);

- w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/151/2016 Rady Gminy Malanów z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Gminie Malanów (Plan Transportowy)” – dzięki tej uchwale możliwe będzie wyrażenie zgody Gminie Turek na utworzenie przystanku przy drodze gminnej w kierunku Żdżenic (13 głosów ZA);

- w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Malanów na lata 2020-2032 – przyjęcie tego programu pozwoli w przyszłości występować o dotacje na usuwanie wyrobów zawierających azbest i wspomagać mieszkańców w pozbywaniu się tego niebezpiecznego materiału (13 głosów ZA);

- w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Malanów – przyjęcie tej uchwały było konieczne ze względu na dostosowanie Regulaminu do zmian ustawowych (13 głosów ZA);

- w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Malanów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych - przyjęcie tej uchwały było konieczne ze względu na dostosowanie prawa miejscowego do zmian ustawowych (13 głosów ZA);

- w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Malanów i Kotwasice - w Malanowie ulica znajdująca się między ul. Polną a Stawiszyńską otrzymała nazwę Radosna, natomiast w Kotwasicach nowa ulica odchodząca od drogi powiatowej nazwana została Żurawinową (13 głosów ZA);

- w sprawie zmian w budżecie oraz aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej. Najważniejszymi zmianami w budżecie było uaktualnienie dochodów i wydatków, przyjęcie do budżetu środków finansowych na rekompensatę nauczycielom zakupu sprzętu elektronicznego, zabezpieczenie pieniędzy na przesunięcie linii energetycznej na ul. Stawiszyńskiej oraz przebudowę drogi w Porożu (13 głosów ZA);

- w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz uchwały budżetowej na rok 2021 - przyszłoroczne dochody zaplanowano na poziomie 34 267 802 zł, wydatki: 33 685 000 zł (nadwyżka budżetowa 582 802 zł) w tym prawie 2,5 mln zł to wydatki inwestycyjne(13 głosów ZA);

Końcowa część sesji to wnioski, informacje, zapytania. W tym punkcie jako jedyna głos zabrała Radna G.Harasna dziękując za to, co dotychczas zostało zrobione w sołectwie Żdżenice.

Na zakończenie Przewodniczący Rady Gminy Karol Płóciennik, Wójt Ireneusz Augustyniak i ks. Prałat Stanisław Płaszczyk złożyli wszystkim zebranym jak i internautom oglądającym transmisję w internecie życzenia świąteczno-noworoczne.

 

ŁN


Pozostałe aktualności