Dziś jest wtorek, 13.04.2021, imieniny Przemysława, Hermenegildy
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » Pierwsza w nowym roku sesja Rady Gminy

Pierwsza w nowym roku sesja Rady Gminy

XIV 2020

W czasie XIV sesji, która odbyła się w dniu 28 stycznia, 14 Radnych pracowało nad kolejnymi ważnymi dla funkcjonowania Gminy Malanów aspektami. Na początku sesji zebrani wysłuchali sprawozdania Wójta z pracy w okresie międzysesyjnym. Następnie pochylili się nad projektami uchwał:

- uchwałą w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Malanów na rok szkolny 2019/2020. Nowe regulacje prawne wymusiły na Radnych określenie średniej ceny paliwa dla celów ustalania wysokości zwrotu rodzicom kosztów dowozu niepełnosprawnych dzieci do szkół, przedszkoli, ośrodków wychowawczych, itp.. Stawki te dotyczyć będą umów, które gmina zawierać będzie w roku szkolnym 2019/2020 (14 głosów ZA);

- uchwałą w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Kotwasicach. Decyzja likwidacji z dniem 31 sierpnia bieżącego roku szkoły w Kotwasicach jest spowodowana zmniejszającą się od wielu lat liczbą uczniów uczęszczających do szkoły i utrzymującą się tendencją w tym zakresie. W roku szkolnym 2019/2020 na zajęcia w Kotwasicach uczęszcza jedynie 16 dzieci, w tym 7 do przedszkola, 2 do klasy I i 7 do klasy III (12 głosów ZA, 1 głos PRZECIW, 1 głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ);

- uchwała w sprawie zmiany uchwały ustalającej wysokość stawek za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Malanów. Zmiana uchwały wynika z konieczności dostosowania aktu prawa miejscowego do przepisów o drogach publicznych, między innymi rozszerzając katalog pobieranych opłat o rowy czy tereny zielone znajdujące się w pasie drogowym (14 głosów ZA);

- uchwała w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej. Zmiana uchwały wynika z potrzeby doprecyzowania powierzchni jednej z nieruchomości do danych zawartych w ewidencji prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Turku (14 głosów ZA);

- zmianami w budżecie i wieloletnią prognozą finansową (14 głosów ZA);

- uchwałą w sprawie przystąpienia Gminy Malanów do programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020. Przyjęcie tej uchwały pozwoli na wprowadzenie usług asystenta jako formy wsparcia dla pełnoletnich osób niepełnosprawnych. Będzie to pomoc przy codziennych czynnościach oraz  funkcjonowaniu w życiu społecznym (14 głosów ZA);

- uchwałą w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. Corocznie Rada Gminy przyjmuje  program w zakresie realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz zapewnienia bezpłatnej pomocy prawnej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej osobom uzależnionym. Program finansowany jest ze środków gminy pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (14 głosów ZA);

- uchwałą w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. Program ma za zadanie kształtowanie  polityki społecznej w szczególności: ograniczenie dostępności do narkotyków, działalność informacyjna i wychowawcza, motywowanie do powstrzymania się od zażywania środków psychotropowych. Program finansowany jest ze środków gminy pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (14 głosów ZA);

- uchwałą w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Malanów na 2020 rok. Radni rozplanowali pracę poszczególnych Komisji w kolejnych miesiącach 2020 roku (14 głosów ZA);

Kolejnym punktem sesji były sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy Malanów za 2019 rok, które Radni również przyjęli jednogłośnie.

W końcowej części sesji przyszedł czas na wnioski, informacje i zapytania. Pojawiły się tu tematy: poboczy przy parkingu Sun Garden, zakazu wjazdu do parku, ubytków asfaltu na drodze w Grąbkowie, współfinansowania przez gminę funkcjonowania miejskiej biblioteki w Turku, planów dla budynku po szkole podstawowej w Kotwasicach, utworzenia żłobka, oświetlenia drogowego w Miłaczewku, sprawy sądowej z firmą KB Instalacje, drogi w Feliksowie, fotowoltaiki. Radny Piotr Jasiak podziękował także za naprawy dróg. Były też pytania i wnioski do obecnej na sesji Radnej Powiatowej Zofii Gruszczyńskiej. Dotyczyły one zebrania śmieci przy drodze powiatowej Grąbków-Targówka, remontu drogi w kierunku Skarżyna, ponowienie prośby o wykaz inwestycji zrealizowanych przez powiat w poszczególnych gminach, obniżenia krawężników przy przejściach dla pieszych na ul.Południowej w Malanowie. Na bieżąco odpowiedzi i wyjaśnień udzielali Wójt, zebrani na sali kierownicy oraz Radna Powiatowa. W tym punkcie obrad Wójt zaprosił także wszystkich do odwiedzania wyremontowanej biblioteki, która została przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Około godziny 17:30 Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XIV sesji Rady Gminy Malanów.

 

zebrał: ŁN

 


Pozostałe aktualności