Dziś jest środa, 14.04.2021, imieniny Bereniki, Waleriana
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » XXV sesja Rady Gminy Malanów

XXV sesja Rady Gminy Malanów

XXV sesja

W dniu 18 marca odbyła się w urzędzie XXV sesja Rady Gminy Malanów. Uczestniczyło w niej 14 Radnych. Porządek sesji obejmował aż 21 punktów. Po stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Ze względu na sytuację epidemiczną wystąpienie Wójta było skrócone do minimum. Żaden z Radnych nie przedłożył pisemnych interpelacji, więc Przewodniczący przeszedł do kolejnych punktów porządku obrad. Na początku Radni przyjęli sprawozdania:

- z działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Malanowie za 2020 rok (14 głosów ZA);

- z wykonywanych zadań w ramach Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Malanów w 2020 roku (14 głosów ZA);

- z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2020 roku (14 głosów ZA);

- z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2020 roku (14 głosów ZA).

Po przyjęciu sprawozdań Radni rozpoczęli procedowanie kolejnych uchwał w sprawach:

- przekazania petycji według właściwości - do Rady Gminy wpłynęła petycja dotycząca ponoszenia ewentualnych konsekwencji powikłań przez producentów szczepionki przeciwko SARS-CoV-2 oraz promowania ww. szczepionki; Radni podjęli decyzję o przekazaniu petycji do Prezesa Rady Ministrów (14 głosów ZA);

- wyrażenia zgody na zbycie zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Malanów – podjęcie tej uchwały pozwoli na sprzedaż budynku mieszkalnego w miejscowości Żdżenice (14 głosów ZA);

- wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Malanów – podjęcie tej uchwały pozwoli na sprzedaż niezabudowanego wielokształtnego gruntu o powierzchni 0,1133 ha w miejscowości Feliksów (11 głosów ZA, 1 głos PRZECIW, 2 głosy WSTRZYMUJĄCE SIĘ);

- wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Malanów – podjęcie tej uchwały pozwoli dokonać zamiany działek z jednym z mieszkańców sołectwa Malanów (14 głosów ZA);

- zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych – podjęcie tej uchwały jest sfinalizowaniem działań związanych z budową ulicy Wesołej w Malanowie (14 głosów ZA);

- przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Malanów w 2021 roku - corocznie Radni podejmują uchwałę regulującą zasady opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ograniczaniu problemu ich bezdomności; w ramach realizacji programu gmina między innymi będzie dofinansowywać sterylizację psów i kotów (14 głosów ZA);

- przyjęcia zasad udzielania, trybu postępowania w sprawie udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Gminy Malanów – uchwała ta pozwala na udzielenie z budżetu gminy dotacji spółkom wodnym na konserwację rowów melioracyjnych (13 głosów ZA, 1 głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ);

- przyjęcia zasad udzielania, trybu postępowania w sprawie udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budżetu Gminy Malanów – uchwała ta umożliwia udzielenie mieszkańcom dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest (14 głosów ZA);

- zmian budżetowych – najważniejszymi zmianami było uaktualnienie budżetu, zmiana funduszu sołeckiego, wprowadzenie nowych wydatków inwestycyjnych: budowa drogi w miejscowości Targówka (przygotowanie dokumentacji), zakup samochodu dostawczego na potrzeby Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Malanowie oraz zabezpieczenie pieniędzy na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest (14 głosów ZA);

- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – zmiany spowodowane potrzebą aktualizacji już zaplanowanych wydatków, przystąpieniem gminy do projektu Life After Coal oraz zabezpieczeniem pieniędzy na przetarg na dowozy uczniów w kolejnym roku szkolnym(14 głosów ZA).

Końcowa część sesji to wnioski, informacje, zapytania. W tym punkcie poruszone zostały tematy: naprawy dróg gminnych, oświetlenia ulicznego, gazociągu, bezrobocia w powiecie, przejść dla pieszych w Grąbkowie, złego stanu dróg powiatowych, ścieżki rowerowej Malanów-Cisew, gotowości bojowej OSP Bibianna, wodociągów, konkursów dotacyjnych, drzew przy drogach powiatowych, rowu w Porożu, oświetlenia przy świetlicy w Porożu. Na wszystkie pytania na bieżąco odpowiadał Wójt oraz kierownicy obecni na sesji.

Po prawie dwóch godzinach Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXV sesji Rady Gminy.

 

ŁN


Pozostałe aktualności