Dziś jest środa, 12.05.2021, imieniny Pankracego, Dominika
Wielkość tekstu:
A A+ A+
Jesteś tutaj: Strona główna » Rada Gminy » Aktualności » XXVI sesja Rady Gminy Malanów

XXVI sesja Rady Gminy Malanów

XXVI sesja Rady Gminy Malanow

W dniu 29 kwietnia odbyła się w świetlicy wiejskiej w Malanowie XXVI sesja Rady Gminy. Uczestniczyło w niej 13 Radnych oraz gość specjalny – Starosta Powiatu Tureckiego. Porządek sesji obejmował 18 punktów. Po stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy w okresie międzysesyjnym. Ze względu na sytuację epidemiczną wystąpienie Wójta było skrócone do minimum. Żaden z Radnych nie przedłożył pisemnych interpelacji, więc Przewodniczący przekazał głos Staroście Powiatu Tureckiego. Przedstawił on informację na temat organizacji Punktu Szczepień Powszechnych, projektu Kolej+, Odnawialnych Źródeł Energii w powiecie, pieniędzy pozyskanych przez powiat z programów rządowych oraz współpracy inwestycyjnej na linii Powiat Turecki - Gmina Malanów. Starosta odpowiedział także na liczne pytania Radnych i Sołtysów. Na sesji pojawili się także przedstawiciele Niepublicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej Art.-Med. Medycy przedstawili zagadnienia związane z funkcjonowaniem ośrodka zdrowia w czasie pandemii oraz przybliżyli tematykę szczepień przeciw Covid-19. Odpowiedzieli także na pojawiające się pytania. Następnie Wójt przekazał lekarzom pakiety informacyjne dla osób chorych na boreliozę.

Po krótkiej przerwie Radni rozpoczęli dalszą pracę. Na początek podjęli uchwałę w sprawie rozpatrzenia petycji – do Rady Gminy wpłynęła petycja dotycząca warunkowego i chwilowego poparcia Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego jako organu sterującego państwem polskim i reprezentującego Naród Polski na zewnątrz; Radni, 13 głosami ZA, uznali petycję za niezasadną. Następnie przyjęto sprawozdania:

- z działalności Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Malanowie za 2020 rok (13 głosów ZA);

- z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Miłaczewie za 2020 rok (13 głosów ZA);

- z realizacji Programu współpracy gminy Malanów z organizacjami pozarządowymi za rok 2020 (13 głosów ZA).

Po głosowaniach nad sprawozdaniami rozpoczęło się procedowanie kolejnych uchwał w sprawach:

- zmiany Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Malanów na lata 2018-2022 – podjęcie tej uchwały było konsekwencją podjętych na poprzednich sesjach uchwał dotyczących sprzedaży nieruchomości (13 głosów ZA);

- określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego – w związku ze zmianami prawa wchodzącymi w życie od dnia 1 lipca niezbędne było określenie przez Radę Gminy wzorów dokumentów związanych z dodatkami mieszkaniowymi (13 głosów ZA);

- przyjęcia zasad udzielania, trybu postępowania w sprawie udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych dla spółek wodnych z budżetu Gminy Malanów w 2021 r. – uchwała ta pozwala na udzielenie z budżetu gminy dotacji spółkom wodnym na konserwację rowów melioracyjnych (12 głosów ZA, 1 głos WSTRZYMUJĄCY SIĘ);

- przyjęcia zasad udzielania, trybu postępowania w sprawie udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych z zakresu ochrony środowiska, związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z budżetu Gminy Malanów – uchwała ta umożliwia udzielenie mieszkańcom dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest (13 głosów ZA);

- zmian budżetowych – najważniejszymi zmianami było uaktualnienie budżetu (w tym zwiększenie dochodów o blisko 700 000 zł i zwiększenie wydatków o prawie 1,3 mln zł),zmiana funduszu sołeckiego, przeznaczenie 100 000 zł dla Państwowej Straży Pożarnej w Turku na zakup wozu strażackiego, uaktualnienie wartości istniejących i wprowadzenie nowych inwestycji: Przebudowa drogi w miejscowości Dziadowice poprzez utwardzenie pobocza i wyznaczenie przejścia dla pieszych przy SP w Dziadowicach, wykonanie klimatyzacji i montaż roletek na oknach tzw. sali szklanej w OSIR-ze; po wprowadzeniu tych zmian wydatki majątkowe przekroczyły 5 mln (13 głosów ZA);

- w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej – zmiany spowodowane były potrzebą aktualizacji zaplanowanych, usunięciem zbytecznych i dodaniem nowych wydatków(13 głosów ZA).

Końcowa część sesji to wnioski, informacje, zapytania. W tym punkcie Wójt omówił kwestie bezrobocia w powiecie tureckim. Następnie odpowiedział na pytania Radnych i Sołtysów dotyczące: rozbudowy szkoły w Dziadowicach, wycinki drzew, farm fotowoltaicznych, dotowania odbioru od rolników folii rolniczych, kosztów śmieci i utworzenia spółki gminnej, drogi od ul. Parkowej w kierunku remizy w Grąbkowie, odnowienia rowu w Porożu, śmieci na prywatnych działkach, utylizacji eternitu. Sołtys H.Pyszel zwrócił uwagę na brak aktywności służb (policji) w walce z osobami porzucającymi śmieci w lasach i innych miejscach, Radny S.Ogrodowczyk zaapelował do wszystkich o reagowanie i zgłaszanie takich osób. Ponadto Radny G.Kowalski podniósł kwestie niesprawiedliwości wspierania rolników w pozbywaniu się folii rolniczych w stosunku do innych przedsiębiorców także posiadających odpady.

Po wyczerpaniu tematów do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXVI sesji Rady Gminy Malanów.

 

ŁN


Pozostałe aktualności